AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | diakoninen hoitotyö | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | diakoninen hoitotyö | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuu sairaanhoitaja-diakonissoja. Koulutuksesta valmistuneella on kelpoisuus toimia laillistettuina sairaanhoitajina hoitotyön eri tehtävissä ja evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viroissa.  Koulutus antaa hyvät valmiudet hengelliseen hoitotyöhön, sielunhoitoon ja ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämiseen.

Koulutus pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston ammattipätevyysdirektiiviin (2013/55/ EU), jossa määritellään yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (180 op) ydinosaaminen. Koulutus sisältää kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen ammatilliset osaamisvaatimukset. Lisäksi koulutus sisältää 90 opintopisteen laajuiset kirkolliset opinnot, jotka kelpoistavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä eri osa-alueilla arvioidaan koko opiskelun ajan kansallisesti sovituilla kriteereillä. Opiskeltuaan 180 opintopistettä sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijan on suoritettava hyväksytysti valtakunnallinen sairaanhoitajan loppukoe, jossa arvioidaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen osa-alueita.

Minkälaisia opetusmenetelmiä koulutuksessa käytetään?

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa hyödynnetään monipuolisia opiskelijalähtöisiä opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä, kuten ammatillista kasvua tukeva lähiopetus, simulaatiot, taito- ja työpajat, seminaarit ja itsenäinen opiskelu. Käytetyt opetus- ja oppimismenetelmät kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista ja työelämätaitoja.

Sairaanhoitajan ammatilliset harjoittelut toteutuvat erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä sairaaloissa, terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä järjestöissä. Koulutukseen kuuluu 12 opintopisteen laajuinen diakoniatyön harjoittelu.

Minkälaisiin tehtäviin ja organisaatioihin tutkinnon suorittaneet työllistyvät?

Sairaanhoitajan (diakoninen hoitotyö) tutkinnon suorittanut työskentelee sairaanhoitajana toimiessaan Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Valmistuttuaan sairaanhoitaja-diakonissa voi toimia diakoniatyössä seurakunnassa tai hoitotyön tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollon yksiköissä sekä yksityisellä ja kolmannella sektorilla Suomessa ja EU-maissa.

Sairaanhoitaja-diakonissa työskentelee erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa edistäen tasavertaisuutta ja toivon ylläpitämistä. Terveydenhuollon ammattilaisena hän edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa hengellisiä voimavaroja ja tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä. Sairaanhoitaja-diakonissa toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen kanssa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...

Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu