Tradenomi (AMK) | Liiketalous | verkkototeutus | Rauma

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Etätoteutus
Verkossa
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenomi (AMK) | Liiketalous | verkkototeutus | Rauma

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi ja hyödyntää oppimaasi käytännön työelämässä. Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna. Luentoihin ja tapaamisiin osallistutaan verkon kautta, oppimateriaali on verkossa ja opintojaksojen tehtävät palautetaan verkkoon. Verkkoluennot on mahdollista kuunnella myös nauhoituksina. Opintoihin kuuluu kaikille opiskelijoille suunnatut liiketalouden koulutusohjelman peruopinnot ja yhteiset ammattiopinnot. Näiden opintojen lisäksi suuntaudut valintasi mukaan julkishallintoon, finanssiin ja talouteen, esihenkilötyöhön ja johtamiseen tai yritysjuridiikkaan. Opintojesi aikana tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

Esihenkilötyön ja johtamisen suuntautumisen tavoitteena on vahvistaa esihenkilötyön tehtäväkenttään ja esitehtäväosaamiseen liittyvää ammattiosaamista ja tukea opiskelijoiden urakehitystä erilaisiin esihenkilötyön- ja henkilöstön kehittämisen tehtäviin. Julkishallinnon suuntautumisen tavoitteena on antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja esihenkilötehtävissä julkisella sektorilla. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen sektorin rakenteellisten muutosten taustat, tuntee keskeistä hallintoa ohjaavaa (esim. tiedonhallintaan liittyvää) lainsäädäntöä, hallitsee päätöksentekoon, taloussuunnitteluun ja hallintoasioiden käsittelyyn liittyvät menettelyt sekä osaa kehittää työyhteisöään (mm. prosessit, asiakaspalvelu).

Oikeustradenomi: Opinnoissa perehdytään useisiin eri oikeudenaloihin sekä julkisoikeuden että yksityisoikeuden puolelta. Opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Oikeustradenomiopinnoissa opiskelija oppii hakemaan, omaksumaan ja soveltamaan luotettavaa ja ajantasaista oikeudellista tietoa julkisoikeuden (prosessi-, rikos-, hallinto-, luotto- ja ulosotto-oikeus) sekä yksityisoikeuden (työ-, yhtiö-, perhe-, jäämistö-, sopimus-, vahingonkorvaus, kiinteistö- ja IT-oikeus) aloilta.

Finanssi ja talous: suuntautumisen tavoitteena on antaa opiskelijalle osaamista toimia monipuolissa tehtävissä finanssialalla ja muilla toimialoilla. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiuksia ratkaista erilaisia talouteen, sijoittamiseen ja riskienhallintaan liittyviä haasteita käyttämällä opintojen aikana saavuttamaansa analysointi- sekä tietojen etsintään liittyvää osaamistaan.

Yhteisissä opinnoissa opiskellaan liiketalouden aihepiirejä, kuten taloushallintoa, markkinointia ja yrittäjyyttä ja monipuolisesti muita aiheita, jotka liittyvät tradenomin toimintaympäristöihin. Lisäksi opiskellaan ammatillista viestintää, ruotsia ja englantia.

Esihenkilötyöhön ja johtamiseen suuntautuvissa opinnoissa käsitellään liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä, henkilöstön ja prosessien johtamista sekä perehdytään laaja-alaisesti esihenkilötyön tehtäväkenttään ja tulevaisuuden esihenkilötyöhön.

Julkishallinnon opinnoissa opiskelija oppii tuntemaan hallintoa ja palveluita ohjaavia periaatteita ja lainsäädäntöä, hallitsemaan päätöksentekoon, taloussuunnitteluun, hankintoihin ja hallintoasioiden käsittelyyn liittyvää menettelyä sekä saa hyvät valmiudet oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen. Opintojaksoilla käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi julkisten palveluiden järjestäminen, taloushallinto, virkamiesetiikka, hallintomenettely, julkiset hankinnat, työ- ja virkasuhteet sekä prosessien ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Finanssin ja talouden opinnot antavat valmiuksia ja osaamista yrityksen rahoituksen ja johdon laskentatoimen suunnitteluun ja analysointiin. Sijoittamiseen liittyvillä opintojaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus valmistautua sijoitusalan auktorisoidun tutkinnon suorittamiseen (APV1 ja APV2). Riskienhallinnan ja vakuuttamisen opinnot antavat osaamista analysoida ja hallita riskejä. Lisäksi opiskelija saa juridiikan opintojaksot suorittamalla osaamista rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta. Asiakaspalveluun liittyvää osaamista opiskelija saa suorittamalla asiantuntijapalveluihin liittyvät opinnot. Finanssin ja talouden opinnoissa tehdään tiiviisti yhteistyötä pankkien, vakuutusyhtiöiden kanssa yhteisessä verkostossa; Finanssiakatemiassa.

Oikeustradenomiopinnoissa opiskelija oppii hakemaan, omaksumaan ja soveltamaan luotettavaa ja ajantasaista oikeudellista tietoa julkisoikeuden (prosessi-, rikos-, hallinto-, luotto- ja ulosotto-oikeus) sekä yksityisoikeuden (työ-, yhtiö-, perhe-, jäämistö-, sopimus-, vahingonkorvaus, kiinteistö- ja IT-oikeus) aloilta.

Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna. Luentoihin ja tapaamisiin osallistutaan verkon kautta, oppimateriaali on verkossa ja opintojaksojen tehtävät palautetaan verkkoon. Verkkoluennot on mahdollista kuunnella myös nauhoituksina. Opintoihin kuuluu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä. Oppimistehtävät ovat esim. essee-tyyppisiä raportteja, verkkotenttejä tai opintojakson yhteistä sisällöntuottamista. Opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä. Opiskelussa käytetään monipuolisesti erilaisia verkkopedagogisia menetelmiä. Lisäksi hyödynnetään opinnollistamisen mahdollisuuksia. Opintoihin sisältyy myös harjoittelu.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori